ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden – v5

W-PROJECTS 01-05-2023

VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van W-PROJECTS.

1.2 INFORMATIE OVER DE VERKOPER VAN DE PRODUCTEN

W-PROJECTS
Keulenaar 62
3961 NM Wijk bij Duurstede
Nederland

E-mailadres: info@w-prjcts.com

Inschrijving / KvK-nummer: 64702359

BTW nummer: NL002309957B82

2. Het aanbod

2.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden w-projects niet;

2.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• a) de prijs inclusief belastingen;

• b) eventuele bezorgkosten;

• c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• d) de wijze van betaling en levering;

• e) de termijn voor aanvaarding van het bod; en

* f) het adres waar en de termijn waarbinnen de consument een klacht kan indienen.

3. De overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail of per post naar het door de koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.

3.2. w-projects heeft het recht de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden in geval van overmacht door dit schriftelijk aan de consument te melden en zonder dat w-projects daartoe verplicht is. op enige schadevergoeding, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan ​​elke tekortkoming die niet aan w-projects kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en niet voor haar rekening komt volgens de wet, de rechtshandeling of het verkeer.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 Volgens de regels van de wet op de verkoop op afstand zal w-projects bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. en heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4.4 Aan de leveringsplicht van w-projects zal, behoudens tegenbewijs, worden voldaan zodra het door w-projects geleverde goederen zijn een keer aan de klant aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, met daarin de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan bovengenoemde termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

5. Annulering van een bestelling

5.1. De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na levering van de producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

5.2. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de producten slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Tijdens deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en het verpakkingsmateriaal. De koper dient de producten te retourneren met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking.

5.3. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal w-projects de koopsom binnen 14 (veertien) dagen daarna afnemen

terugbetaling van de producten.

5.5. Indien de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf, of indien het prijskaartje is verwijderd of de producten anderszins niet in de originele staat worden geretourneerd, is w-projects niet verplicht de koopsom aan de koper terug te betalen.

6. Prijzen

6.1 De prijzen vermeld op onze site zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief verzendkosten. Als het btw-tarief dat van toepassing is op de besteldatum wordt gewijzigd nadat de bestelling is geplaatst, wordt deze wijziging doorberekend in de prijs van de artikelen zonder dat je hierover bericht ontvangt.

6.2 De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de grootte en het gewicht van uw bestelling. De kosten per verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.

6.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

7. Privacy van kopers

7.1. w-projects behandelt alle persoonlijke gegevens die het van de koper ontvangt als persoonlijk en vertrouwelijk. w-projects gebruikt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en de betaling en levering van de producten. w-projects is tevens bevoegd de persoonsgegevens te gebruiken voor eigen promotionele activiteiten, zoals de nieuwsbrief.

7.2. w-projects zal de persoonlijke gegevens van de koper niet bekendmaken aan derden anders dan de partijen die betrokken zijn bij de betaling en verzending van de producten.

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door de koper, behoudt w-projects zich het recht voor om binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen binden w-projects slechts nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van garderobeprojecten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 w-projects kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, enz .; gegevens omtrent gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten ed op de internetsite van w-projects gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.